مرور برچسب

ارتباط مؤثر چیست؟

ارتباط مؤثر در یکی از مقاله‌های قبلی گفتیم که برای برقراری ارتباط مؤثر اولین گام ایجاد صمیمیت است. گفتیم که در هنگامی‌که صمیمیت ایجاد می‌شود می‌توان به این نکته پی برد که ذهن ناخودآگاه طرفین به یکدیگر اعتماد کرده‌اند. باید به این نکته توجه کنیم که پایه و اساس مناسب برای مذاکره و بحث و…
ادامه مطلب ...