مرور برچسب

خصوصیات هدفگذاری

هدفگذاری هوشمند بسیاری از افراد در زندگی خود  هدفی ندارند و هر کاری که انجام می دهند بدون هدف انجام می شود و همین طور بدون هدف مدونی کاری را انجام می دهند و زندگی خود را بدون هدفگذاری صحیح ادامه می دهند. بیشتر افراد در زندگی و کار خود به صورت هوشمند و آگاهانه هدفگذاری نمی کنند. انجام می دهند. در…
ادامه مطلب ...