مرور برچسب

قدرت کلام

قدرت کلام تان را بشناسید کلمات باعث گریاندن و یا خنداندن ما می‌شوند. قدرت کلام ما  باعث می شود که فردی از زندگی ناامید شود و یا برعکس قدرت کلام می تواند یک شخص را به زندگی امیدوار کند و او را به سمت اهداف خود هدایت کند.  در طول زندگی تان ممکن است با قدرت کلام تان باعث ساخته شدن یک زندگی و یا نابود…
ادامه مطلب ...