مرور برچسب

هویت

هویت چیست؟ هویت شما به شما می‌گوید که شما چه کسی هستید. هویت چیست؟ و دیگران شما را با چگونه می شناسند؟ دیگران شما را با توجه به باورها و ارزش‌ها، مهارت‌ها و توانایی‌ها، رفتارها و محیطی که در آن زندگی می‌کنید می‌شناسند. ولی شما تنها با این مشخصات شناخته نمی‌شوید، شما فراتر از این‌ها هستید. بسیاری…
ادامه مطلب ...